PREZENTARE

Senatul este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu de funcţionare care se aprobă în cel mult 45 de zile de la preluarea atribuţiilor.

Senatul universitar este format din cadre didactice şi de cercetare titulare şi studenţi ai Universităţii. Senatul îşi alege preşedintele, care nu poate fi rectorul Universităţii.

Preşedintele Senatului conduce şedinţele de Senat universitar şi reprezintă Senatul în raport cu rectorul.

Rectorul poate participă ca invitat la şedinţele Senatului.

Funcţionarea statutară şi pregătirea şedinţelor Senatului universitar sunt asigurate de preşedintele Senatului. Acesta contrasemnează procesele-verbale de şedinţă şi semnează documentele aprobate în Senatul universitar.

Senatul universitar îşi stabileşte comisii de specialitate, prin hotărâre de Senat. Prin aceste comisii, Senatul controlează activitatea conducerii executive a Universităţii şi a Consiliului de administraţie. Activitatea de monitorizare şi control se realizează prin rapoartele comisiilor, prezentate Senatului periodic sau la cerere, pe baza cărora acesta emite rezoluţii. Comisiile de specialitate ale Senatului universitar sunt:
a) Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi evaluare a personalului didactic (CCSEPD);
b) Comisia pentru imagine universitară şi relaţii internaţionale (CIURI);
c) Comisia pentru învăţământ şi probleme studenţeşti (CIPS);
d) Comisia de etică universitară (CEU);
e) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii CEACUT);
f) Comisia pentru programe de sudii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești (CPSPEPDAS).
La nevoie, prin hotărâre a Senatului se pot crea şi alte comisii de specialitate.

Fiecare comisie are în componenţa sa membri ai Senatului universitar. La solicitarea Senatului, comisiile pot fi completate cu numărul de cadre didactice şi studenţi precizat de Senat, propuse de Consiliile Facultăţilor.
Comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Senat.

Senatul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară. În cazuri speciale, se pot organiza şedinţe extraordinare ale Senatului, convocate de preşedintele Senatului sau la cererea rectorului ori a unei treimi din membrii Senatului.

La şedinţele Senatului pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai angajaţilor, precum şi orice alt angajat al Universităţii. De asemenea, Senatul universitar poate invita la şedinţele sale personalităţi din afara Universităţii, care pot sprijini prin competenţele lor activitatea Universităţii.

Competenţele şi atribuţiile Senatului universitar sunt:
a) elaborează şi adoptă Carta universitară, după dezbaterea ei cu comunitatea universitară;
b) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
c) aprobă, la propunerea rectorului, planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale;
d) aprobă structura, modul de organizare şi de funcţionare ale universităţii, la propunerea rectorului;
e) constituie comisiile Senatului, Colegiul academic, Consiliul ştiinţific;
f) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
g) aprobă anual Planul de investiţii al Universităţii;
h) aprobă anual cuantumul taxelor de studii, stabilit de către Consiliul de administraţie;
i) elaborează şi aprobă Codul de etică şi deontologie universitară şi Codul de Asigurare a Calităţii;
j) aprobă contractul de management încheiat cu rectorul şi semnat de preşedintele Senatului universitar;
k) aprobă regulamentele, codurile şi metodologiile interne prevăzute la articolul art. 47 alin. (1), elaborate de comisiile de specialitate ale Senatului;
l) stabileşte structura anului universitar şi calendarul de desfăşurare a activităţilor educaţionale, pe semestre de studiu;
m) aprobă, la propunerea rectorului, înfiinţarea, organizarea, reorganizarea, institutelor, centrelor de cercetare-dezvoltare şi a altor structuri împlicate în activitatea comunităţii academice;
n) propune înfiinţarea şi desfiinţarea de facultăţi;
o) aprobă înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea departamentelor şi a colectivelor, la propunerea consiliului facultăţii în care acestea funcţionează;
p) aprobă înfiinţarea de duble specializări, conform procedurilor legale;
q) aprobă programele universitare de studii, planurile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare;
r) poate aproba reducerea normei didactice cu cel mult 30% pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul Universităţii sau de îndrumare şi control în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
s) aprobă susţinerea de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;
t) organizează şi aprobă rezultatele evaluării instituţionale interne, la intervale de maxim 5 ani;
u) aprobă acordurile de cooperare naţională şi internaţională;
v) aprobă realizarea consorţiilor şi a fuziunilor Universităţii;
w) validează rezultatele admiterii la programele de studiu;
x) validează concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice, de cercetare şi de conducere;
y) aprobă nomenclatorul taxelor de studii şi a calendarului de plată;
z) aprobă anual cifra de şcolarizare pe programele de studii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
aa) acordă titlurile onorifice conferite de Universitate;
bb) avizează componenţa Comisiei de etică universitară;
cc) exercită alte competenţe.